Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Næringsliv
Kraftutbygging
Kløvtveit kraftverk
Takle kraftverk
  
Takle kraftverk
Tekst og foto: Scandion

Det første Takle kraftverk blei sett i drift i 1943 - i det som fram til 1964 var Brekke kommune. I 1993 blei kraftverket stengt av sikkerheitsgrunnar, blant anna var det store lekkasjer på røyrgata frå Taklevatnet. I starten gav kraftverket berre straum til dei innbyggjarane i Brekke kommune som hadde tinga seg kraft , men etterkvart som linjenettet vart utbygd kunne anlegget levere straum til bygder også i Gulen kommune. 

Olsokdagen 1944 var det ljosfest på Oppdalsøyra med styremøte og rjomegraut. Då vart linjebrytaren i Takle slegen inn, slik at dei i heimane i Austgulen og Oppdalsøyra kunne setje dei tomme oljelampane på loftet. Kjellevold krins fekk også lys til jul same året. 
 

"15. januar 1945 kunne ein også slå brytarane inn for Eivindvik og Nordgulen. Med dette var straumsalet i Gulen og Brekke så pass stort at bankane var trygge for pengane dei hadde lånt ut. Gulen Kraftlag hadde då bygd 19 km. høgspentlinje og 41 km. lågspentlinje. Det var ved utgangen av 1945 tilknytt 230 abonentar som hadde tinga 275 KW. Innkoma var i 1945 kr. 28.584,-". 

"I åra etter blei det bygd linje også til ytre Gulen - men seinhaustes 1950 var spenninga på lågspentnetta i Gulen vorten så elendig at krafta var nærmast utenleg både til lys og koking. Målingar synte at spenninga hjå brukar jamt over låg på 180 volt i tida 15. oktober til 31. desember 1950. Dei fleste abonnentane hadde straumen på «vippe-tariff». Dette var ein vanleg måte å selje straum på den tid. Dermed sikra ein laget ei fast innkome slik at bankar og andre kravsmenn kunne kjenne seg trygge. Men avdi abonnentane måtte betale det same anten dei brukte lite eller mykje straum, var ein slik tariff utenleg når ein hadde forlite kraft og selje. Det vart difor vedteke på årsmøtet i 1951 at ein skulle gå over til å selje straumen på målar-tariff".  Meir om dette og opptakten til Takle kraftverk kan du lese i artikkelen "L/L Gulen Kraftlag gjennom 25 år

25. februar 2000 overtok BKK kraftverket som så vart utvida og opprusta. 

Fakta om Takle kraftverk
Nedslagsfelt - 3,2 km2
Tilsig - 11,9 mill. m3
Fallhøgde - 225 m
Ytelse - 1.0 MW
Turbin - 1 stk. francis
Midl. årsproduksjon - 5,6 GWh

Eigd og drifta av Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK).

Kjelde:
bkk.no
"L/L Gulen Kraftlag gjennom 25 år". Forfattar: H. H. Tveit og Johs. Norstein 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no