Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Kultur
Kulturminner
Attraksjonar
Postveg
 
Den Trondhjemske postveg og kulturminna langsmed
Forfattar: Gulen kommune
Publiseringsdato: 20.02.2001


Bruhaug Bru (Photo: Svanhild Røkenes)

Det var den Kongelege resolusjon av 13. mai 1785 om regelbunden og vekefast postføring mellom Bergen og Trondheim som låg til grunn for bygginga av Den trondhjemske postveg (Bergen-Molde-Trondheim). Ruta kom i gang i 1786 og det fyrste postopneriet i Gulen, på Eide, vart skipa i 1787. 

Posten skulle førast fram med hest, slik at det måtte ryddast brukande ridevegar, og rundt 1790 var postvegen gjennom Gulen ferdig. 

Den fyrste tida vart bruer og klopper over bekkar og elvar laga i tre - seinare vart bruene bygde i tørrsteinmur. Frå Lindås i sør vart posten rodd over Fensfjorden frå Fonnebost til Naustvågen (Postvågen).Vidare gjekk postruta langs Steinsvatnet og fram til postopneriet på Eide inst i Eidsfjorden. Posten vart også rodd over Steinsvatnet, eller transportert over isen om vintrane tillet det. Frå postopneriet på Eide til Nordgulvågen vart posten frakta med båt, og derifrå gjekk postruta langs postvegen gjennom Nordgulen, over Rutledalen og ned til Rutledal poststasjon i nord. Frå Rutledal vart posten ført med båt over Sognefjorden til Hyllestad. 

Me kan i dag gå postvegen frå Nordgulen til Stølsleitet (eit stykkje ovafor Rutledal), men me må fylgje Rv 57 eit stykkje langs både Synste og Nordre Nordgulvatn. På strekninga mellom Naustvågen og Eide kan me fylgje postvegtraséen frå Naustvågen i sør og fram til vegkrysset ved den kommunale vegen til Halsvikvågen. 

Den trondhjemske postveg i Gulen går over fleire vakre bruer. Trangebrekke bru, som går over Trangeelva som renn ned i Nordre Nordgulvatn, er ei restaurert 26 alen lang steinbru. I fylgje sagnet har Gjest Baardsen gøymt både sølvty og myntar i steinmuren i brua. Sætrebekk bru går over innlaupsbekken i nordre delen av Synste Nordgulvatn. Bruhaug bru er 64 alen lang og den lengste brua langs postvegen gjennom Gulen. Ho ligg ved utlaupet til Synste Nordgulvatn. Steine bru vart diverre øydelagt av at brukara vart fylte att med stein i samband med bygging av skogsveg. Men landgangen i Naustvågen, som går om lag 12 meter ut frå land, ligg der enno som eit minne om dette sambandet mellom nord og sør langs kysten vår. 

--------------------------------------------------------------

The Trondheim postal road
Information: Gulen Municipality 
 (30.12.2002)


Bruhaug Bru (Photo: Svanhild Røkenes)

A royal resolution of May l3th 1785 concerning weekly regular postal services between Bergen and Trondheim was the reason for building the Trondheim postal road (Bergen - Molde - Trondheim). This postal service was established in 1786 and the first rural subpost office in Gulen at Eide, was opened in 1787. 

The post was carried on horse back, so proper paths for riding had to be cleared. The postal route through Gulen was completed in 1790. In the beginning bridges crossing brooks and rivers were made of wood but later these were replaced by dry stone bricks. From Lindås in the south, the post would be carried by rowing boat across the Fensfjord from Fonnebust to Naustvågen, which was also called Postvågen. Further the postal raute continued along lake Steinsvatnet to the rural sub-post office at Eide innermost in the Eidsfjord. 

The post could also be carried by rowing boat across lake Steinsvatnet, or across the frozen lake in the winter. From the rural sub-post office at Eide to Nordgulvågen the post was carried by boat, and from there the postal route went along the post road through Nordgulen, across the Rutledal valley and down to Rutledal postal station in the north. From Rutledal the post was carried by boat to Hyllestad. 

Today it is possible to walk along the old postal route from Nordgulen to Stølsleitet, near Rutledal. Along parts of the southern Synste and Nordre Nordgulvatn you can follow Rv 57. Between Naustvågen and Eide you can follow the old postal road from Naustvågen in the south to the crossing of the local road to Halsvikvågen. 

The Trondheim postal route crosses many beautiful bridges. The Trangebrekke bridge crossing the Trange river which leads to Northern Nordgulevatn, is a restored 52 ft. stone bridge. According to the legend of Gjest Baardsen, he hid both silverware and coins in between the stones of the bridge. The Sætrebrekk bridge crosses the inlet in the northern part of Synste Nordgulvatn. The Bruhaug bridge is 128 ft. long and is the longest bridge on the postal route through Gulen. It is situated by the outlet of Synste Nordgulvatn. Unfortunately the Steine bridge was destroyed when the bridge was covered by rock filling to make a forest road. The quay at Naustvågen, however, which stretches 40 ft. from the shore, still exists as a reminder of the route between the north and south along the coast. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal