Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Kultur
Kulturminner
Attraksjonar
Vetane
 
Vetane 
Forfatter: Gulen kommune
Publiseringsdato: 12.03.2001


Foto: Hallstein Midtun

Etter at Gulatinget på 900-talet innførde leidangsordninga, som på sitt vis kan seiast å ha vore opphavet til den norske marinen, vart det bygt eit nettverk av vetar (vardar) langsmed kysten. Med lys- og røyksignal vart det varsla frå landsende til landsende når ufred truga landet, slik at bygdene kunne ruste ut skip og mannskap til forsvar.Vetane vart ofte i heilskap bygde av trevyrke slik at berre oska låg att etter bruk. Andre vart bygde som innhole steinvetar, fylte med brenntilfang av lyng og ofte kalla lyngvetar. 

Lyngvetane vart såleis ståande og vart berre etterfylte med lyng for seinare bruk. Ein av lyngvetane som kan ha vore ein del av dette varslingssystemet i Gulen, var Svabergveten i lia under Svabergfjellet. Denne veten er godt teken hand om og er eit interessant og veleigna turmål. På Byrknesøy og Hisarøy er også vetar som er synlege i mils omkrins, og truleg høyrde til varslingssystemet sør-nord på kysten. 

-----------------------------------------------------------------

THE BEACONS
Information: Gulen municipality
Photo: Hallstein Midtun 
(15.01.2003)

After the Gulating courts decided around the year 900 that the king could control any ships owned by farmers - this was in a way the origin of the Norwegian navy - a network of beacons were built along the coast. 

Warnings were sent out by fires or smoke signals from one end of the country to the other when war was threatening. 

The villages then had time to arm their ships and forces in order to defend themselves. The beacons were aften built of wood, sa that only the ashes remained after use. Others were built as hollow stone beacons filled with heather. These were called heather beacons. 
The heather beacons were therefore left standing and were refilled with heather for later use. One such beacon which is likely to have been part of the warning system in Gulen, is the beacon in the mountain side under the Svaberg mountain. 

This beacon has been well kept and makes an interesting and suitable aim for a trip. The beacons which can be seen for many miles and probably once were part of the warning system on the coast, can also be seen at Byrknesøy and Hisarøy. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal